Informácie pre klientov

Na oftalmologické vyšetrenie je nutné sa dopredu objednať na telefónnom čísle 037  77 317 55 alebo 0907  237 889. Po dohode bude stanovený presný termín vyšetrenia na konkrétny deň a hodinu. Určenie presného času je potrebné pre optimalizáciu času vyšetrení. Prosím dostavte sa termín  včas! Napriek tomu sa môže stať, že budete musieť chvíľu počkať. Je to z dôvodu, že nie je možné dopredu na minútu u každého pacienta predvídať potrebný čas, zvlášť pri  komplikovaných stavoch. K posunutiu času môže dôjsť aj v prípade, ak je neplánovane  ošetrený urgentný pacient. Každý objednaný majiteľ zvieraťa je uvedený v plánovanom rozpise kliniky a  bude veterinárnym lekárom vyzvaný hneď ako je to z jeho strany možné.

Väčšina oftalmologických vyšetrení (až na niektoré výnimky) sa robí bez sedácie a nie je vyžadovaná hladovka. Avšak na vyšetrenie môže nadväzovať zákrok, v ktorom je pacient uvedený do sedácie alebo anestézy. Taktiež niekedy je v rámci diferenciálnej diagnostiky potrebné pristúpiť k biochemickému vyšetreniu krvi. Preto je vhodnejšie, aby prišiel pacient na lačno. Posledné jedlo možno dospelému jedincovu podať večer pred vyšetrením. U mláďat si upresnite harmonogram kŕmenia pri objednávaní, nakoľko (ak je hladovka potrebná) sa podanie jedla upresní v nadväznosti na čas vyšetrenia.

Vstupné komplexné oftalmologické vyšetrenie trvá cca 40-60 minút. Po rozkvapkaní oka, ktoré nasleduje po posúdení očných adnexov a predného segmentu oka, je nutné počkať, kým sa rozšíria zreničky. Až následne je vyšetrené očné pozadie. Pri kontrolách sa vyšetrenie zameriava už na konkrétny problém a dĺžka vyšetrenia odvíja od individuálnych potrieb pacienta. Počas vyšetrenia je majiteľ  prítomný.

Väčšina našich oftalmologických pacientov už navštívila veterinárneho lekára a prichádza k nám s dlhodobými problémami, preto je veľmi nápomocné, ak referujúci veterinárny lekár napíše krátke zhrnutie anamnézy ochorenia zvieraťa, očných príznakov, iných ochorení zvieraťa, výsledkov vyšetrení a informácie o už aplikovanej liečbe (očné lieky, iné oftalmologické prípravky alebo celkové lieky). Ak majiteľ prichádza sám, je vhodné, ak donesie kópie dokumentov, ktoré má k dispozícii alebo aspoň presné názvy všetkých liečiv, ktoré zvieraťu podáva.

Pri preventívnych vyšetreniach na dedičné očné ochorenia u jedincov s preukazom pôvodu je potrebné poslať dopredu mail s iniciálami psa a skenom rodokmeňa kvôli predpríprave certifikátu.

Počas vyšetrenia sú s klientami  priebežne diskutované výsledky diagnostiky, prebraté možnosti liečby, vysvetlená prognóza. Kontrola stavu sa podľa typu a charakteru zdravotného problému uskutočňuje buď opakovane na našom pracovisku, alebo ak je to možné v mieste bydliska.

Lekárska správa z vyšetrenia býva zaslaná v priebehu týždňa na mailovú adresu, ktorú uviedol majiteľ a tiež veterinárnemu lekárovi, ktorý pacienta referoval.