Oftalmologické vyšetrenie

Oftalmologické vyšetrenie v sebe zahŕňa komplex na seba nadväzujúcich vyšetrení. Ich cieľom je podrobne skontrolovať jednotlivé očné štruktúry. Oko je malý, ale zložitý orgán, ktorého jednotlivé časti vyžadujú špecifický prístup. Preto pri komplexnom očnom vyšetrení využívame viacero prístrojov pracujúcich na rôznych princípoch.

Okrem toho  vykonávame behaviorálne a neurooftalmologické vyšetrenia, hodnotíme tiež množstvo a kvalitu sĺz, priechodnosť slzných kanálikov, celistvosť rohovky, poprípade aj jej hrúbku. V určitých prípadoch pristupujeme aj k sonografickému vyšetreniu oka. Veľmi špecifickým vyšetrením je elektroretinografia (ERG), ktorou vieme preveriť funkčnosť sietnice. Pri niektorých ochoreniach nadväzujú na očné vyšetrenie aj laboratórne vyšetrenia rôzneho charakteru (vyšetrenie krvi na všeobecné i veľmi špecifické parametre, cytologické vyšetrenie oka, bakteriologické vyšetrenie očného steru,  histopatologické vyšetrenie odobratej vzorky a pod), ktoré vedia napomôcť v správnej diagnostike a nasmerovať k správnej liečbe.

Oftalmologické vyšetrenie prebieha postupne podľa presne stanovených štandardov. Pri samotnom hodnotení oka najprv sledujeme očné adnexy,  následne detailne prechádzame predný očný segment a na koniec vyšetrujeme zadný očný segment.  Pri očnom vyšetrení využívame štrbinovú lampu, tonometer, priamy i nepriamy oftalmoskop, gonioskopické šošovky.

Veľmi precízne a detailné posúdenie najmä tkanív predného segmentu oka  je možné realizovať pomocou štrbinovovej lampy. Vo veterinárnej oftalmológii ide o veľmi všestranný nástroj. Pri vyšetrení týmto špeciálnym binokulárnym mikroskopom oftalmológ mieri svetelným lúčom priamo na vyšetrovanú oblasť. To umožňuje zobraziť priehľadné časti oka v optickom reze.

Neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia oka je meranie vnútroočného tlaku. Vykonáva sa mechanickým tlakom na rohovku špeciálnym prístrojom so získaním konkrétnej hodnoty. Vo veterinárnej medicíne je možné vnútroočný tlak zmerať pomocou prístrojov pracujúcich na rôznych princípoch. Jedným z najpresnejších a pre zviera najkomfortnejším je odrazový tonometer (rebount tonometria).

Posúdenie iridokorneálneho uhla vykonávame gonioskopicky, pričom gonioskopickú šošovku vkladáme na rohovku. Samotné posúdenie iridokorneálneho uhlu prebieha pomocou štrbinovej lampy, nakoľko je nutné veľké zväčšenie.

Priamy pohľad do oka vyšetrovaného jedinca z bezprostrednej vzdialenosti umožňuje priama oftalmoskopia, ktorá však nedokáže vyšetriť perifériu očného pozadia. Širší obraz však poskytuje nepriama oftalmoskopia, pri ktorej sa medzi oko a oftalmoskop vkladá binokonvexná alebo plankonvexná lupa o rôznej optickej mohutnosti.

Kým k vyšetreniu očných adnexov a predného očného segmentu je potrebné kvalitné svetlo, k správnemu posúdeniu očného pozadia je nutné oko vyšetrovať v tmavej miestnosti. K aplikácii mydriatík potrebných na dilatáciu pupíl sa pristupuje až po dôkladnom vyšetrení celého predného segmentu oka. Očné nálezy všetkých očných štruktúr umožňuje zdokumentovať funduskamera.

Využitie množstva prístrojov môže pôsobiť komplikovane. Avšak tieto úkony na seba jednoducho, plynulo a v pokoji nadväzujú. Ich vykonanie je nevyhnutné pre kvalitnú očnú diagnostiku. Oftalmologické vyšetrenie je pre pacienta bezbolestné a vykonáva sa bez sedácie  (okrem ERG vyšetrenia) za spolupráce zvieraťa i majiteľa.