Uveitída u psov patrí k často diagnostikovaným očným ochoreniam psov. Vznikať môže na základe rôznorodých príčin endogénnej, exogénnej a systematickej etiológie.  V našich podmienkach ju môžu vyvolať aj infekčné ochorenia prenášané kliešťami.

Úvod

Uvea je silno vaskulárna stredná vrstva oka, ktorá sa nachádza bezprostredne pod očným bielkom. Skladá sa z cievenej a  pigmentovanej dúhovky, ciliárneho telieska a cievovky. Dúhovka a ciliárne teleso tvoria prednú uveu, cievnatka zahŕňa zadnú uveu. Dúhovka kontroluje množstvo svetla vstupujúceho do oka, ciliárne teleso mení ohniskovú silu šošovky a vytvára komorovú vodu, ktorá dodáva výživu očným štruktúram a pomáha pri regulácii vnútroočného tlaku.

Uveitída alebo zápal uveálneho traktu oka je jednou z najčastejších príčin slepoty u psov a častou klinickou diagnózou vo veterinárnej praxi.Vyskytuje sa po poškodení uveálneho tkaniva alebo vaskulatúry, ktorá naruší očnú krvno-vodnú bariéru (BAB) alebo hemato-retinálnu bariéru. Zápal prednej uvey sa nazýva predná uveitída alebo iridocyklitída a zápal zadnej uvey sa nazýva zadná uveitída alebo choroiditída. Zápal celého uveálneho traktu sa nazýva panuveitída. Neschopnosť odlíšiť uveitídu od iných očných ochorení môže viesť k nedostatočnej alebo nevhodnej liečbe s najnebezpečnejšími následkami, ako sú pokračujúca bolesť oka, slepota alebo progresia nediagnostikovaného systémového ochorenia.

Mnohé systémové infekčné choroby, vrátane vírusových, protozoálnych, bakteriálnych, mykotických a parazitárnych infekcií  postihujúcich domáce zvieratá, sa bežne prejavujú ako  očné ochorenia u  veterinárnych pacientov. Klinické príznaky súvisiace s uveitídou môžu byť počiatočným prejavom niektorých zo spomenutých etiologický faktorov.

Klinické príznaky

Hlavné klinické príznaky sú jednoduché bez ohľadu na príčiny alebo špecifiká. Zahŕňajú  rôznorodé kombinácie príznakov ako je fotofóbia, blefarospazmus spojený s očnou bolestivosťou, epifora, nastreknutie episklerálnych ciev, korneálny edém, prítomnosť zápalových buniek v prednej očnej komore, adherencia zápalových buniek na rohovkový endotel, hypopyon alebo hyfema, mióza nereagujúca na mydriatiká, znížený vnútroočný tlak, anteriórne alebo posteriórne synechie, opuchnutý alebo matný vzhľad dúhovky, zvýšená pigmentácia dúhovky, zvýšená opacita sklovca, opuch až odlúčenie sietnice. Uveitída u psov je najčastejšie sprevádzaná blefarospazmom a fotofóbiou. Bežne sa vyskytujú zmeny vo farbe a štruktúre dúhovky. 

Diagnostika

Okrem samotného komplexného oftalmologického vyšetrenia zohráva podstatnú úlohu dôkladné prezistenie anamnézy.  Všeobecné klinické vyšetrenie sú indikované vo všetkých prípadoch uveitídy. Kompletný krvný obraz, biochemický profil séra, analýza moču a röntgenové snímky hrudníka sa odporúčajú ako minimálne vyšetrenie na prípady uveitídy, kde je podozrenie na systémové ochorenie. K výberu ďalších diagnostických testov sa pristupuje podľa následných klinických nálezov a výskytu chorôb endemicky sa vyskytujúcich v danej oblasti.

Liečba

Primárne ciele liečby uveitídy sú zastavenie zápalu, stabilizácia hemato – okulárnej bariéry, minimalizácia následkov, zníženie bolesti a zachovanie videnia. Látky používané na dosiahnutie týchto cieľov zahŕňajú lokálne mydriatiká, lokálne a vo vybraných prípadoch systémové kortikosteroidy a nesteroidné protizápalové lieky. Ak poznáme vyvolávaciu príčinu uveitídy, terapiu zameriavame na jej odstránenie alebo na zmiernenie súvisiaceho systémového ochorenia.

Záver

Mnohé očné nálezy bývajú prejavom celkového ochorenia. Zvlášť obojstranná manifestácia uveitídy naznačuje systémový  problém. Pre správne určenie diagnózy  býva smerodajná anamnéza, ktorá navádza ku konkrétnym diagnostickým úkonom a laboratórnym vyšetreniam. Kľúčovú úlohu zohráva rýchla identifikácia vyvolávajúcej príčiny uveitídy a jej následná cielená liečba.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika Althea

A: Pravé oko psa s uveitídou v priebehu liečby (1 -začiatok liečby, 5- koniec liečby)

B: Ľavé oko psa s uveitídou v priebehu liečby (1 -začiatok liečby, 5- koniec liečby)